Zuster Maria Theresia

Moeder Maria Theresia van den H. Joseph werd in 1797 Leuven geboren als Barbara Saelmackers. Zij was de eerste overste van de congregatie van de Zusters van de Haagdijk, later Alles voor Allen. Zij leefde tot 1886

In de notulen staat vermeld:

„De eerste Zuster in dit huis is Barbara Saelmaekers, geboren tot Leuven in Braband. Deze heeft ter liefde voor God haar vaderland verlaten om in deze stad een groot werk van liefde als is de arme verlatene zieken te dienen en te gaan oefenen en te samen eene geestelijke bestiering vestigen in het nieuw ziekenhuis, welk door zonderlinge milddadigheid van eenige Heeren van het Armbestuur wert opgerigt en tot dusverre door wereldsche menschen bestuurd werd. Na de regeling van het huis naar het tijdelijke heeft bovengenoemde jufvrouw met haar gezelschap bestaande uit hare eigen zuster Anna Maria Saelmaekers en nog eenige van hare landgenooten aangenomen den derden regel van den H. Vader Franciscus met eenige particuliere costuymen of regels eigen aan haar beroep. Zij hebben haar noviciaat begonnen op den 8sten Juli 1830.

Barbara Saelmaekers heeft den naam aangenomen van Maria Theresia van den H. Joseph en na een loflijk noviciaat heeft zij hare beloften aan God gedaan den 15 Augustus 1831 in handen van den hoogeerwaarden Heer J. van Hooijdonk, Vic. Apost. in den ouderdom van 34 jaren. Dit eigenhandig neergeschreven."