Uit de kroniek - Viering van 25-jarig jubileum van Rector Corsmit

Al blijkt de kroniek van het jaar 1947 maar kort te zijn gelukkig nu de oorlogs- jaren met hun spannende serie gebeurtenissen achter ons liggen, toch verdienen de data van 16 September en 18 November speciale vermelding.

Het St. Ignatius ziekenhuis en met haar de Zeer Eerwaarde Rector Corsmit, Dr. Klein Swormink, Directeur met nog enige doktoren en religieuzen, vierden hun zilveren feest.
Daar de benoeming van Rector Corsmit enige maanden voor de opening van het ziekenhuis afkwam, herdacht deze eerst op plechtige wijze de zilveren tijdsduur dat hij lief en leed met het Ignatius mocht delen en.... er lief en leed voor overhad.

Dat de religieuzen, doktoren, verpleegsters, patienten en de velen die met het ziekenhuis te maken hebben, het priesterambt van hun rector waarderen, bleek overduidelijk uit het schitterende program van feestelijkheden, waarmee zij hun zilveren jubilaris hebben gevierd en verrast.

Daags voor de grote dag van 16 September werd Zijne Eerwaarde plechtig door de versierde gangen ingehaald en naar het altaar geleid voor een plechtig lof. Het tuinpersoneel had door de dag gelegenheid gehad zijn kunnen te tonen en versierde de kapel en gangen met groen en bloemen. Vele speciaal er voor vervaardigde bloembakken rijk gevuld met levend groen en bloemen, hingen vanaf de zoldering, verbonden met dennengroen guirlandes neer.

Op de eigenlijke feestdag droeg de jubilaris te 8.45 een plechtige Heilige Mis op uit dankbaarheid, met assistentie van zijn beide neven de Eerwaarde Heren Jac en Jan Peters, terwijl Conrector van Loon als presbyter fungeerde en tevens de predikatie hield.

Het gezamenlijk koor van religieuzen en verpleegsters zong de ‘Missa in Honorem Angelorum’ van Jan Nieland, bovendien vóór de Mis 'Hace Dies' van Alfons Franken, na het offertorium 'Oremus Domini Jezu' en na de Heilige Mis het Priesterlied van Strategier.
Te half elf vond een intieme huldiging plaats in de zustersrefter door het hoofdbestuur van de congregatie en de zusters van het ziekenhuis, waarbij tevens een prachtig radiotoestel werd aangeboden.
Daarna de receptie, waarop vele geestelijken, doktoren en Bredanaars acte de présence gaven.
De leke-verpleegsters boden tevens een gedenkbord - voor deze gelegenheid vervaardigd - aan.

's Namiddags te half vijf vond een grote huldiging plaats in de aula. Hier waren allen bijeen te midden van wie de jubilerende rector dagelijks zijn priesterlijke functie uitoefent, te weten de religieuzen, doktoren, verpleegsters, patienten, meisjes en mannelijk personeel, een grote verscheidenheid van personen dus, die ieder hun eigen taak in het grote ziekenhuisgezin vervullen.

De Heer van Aalst (econoom) nam de taak van ceremoniemeester op zich en opende de bijeenkomst met een hartelijk woord van welkom en gelukwensen, daarbij waardering uitsprekend voor de prachtige samenwerking in St. Ignatius, die zeker grotendeels aan Rector Corsmit te danken is.

Directeur Dr. Klein Swormink gaf een overzicht van de werkzaamheden van de jubilaris in het belang van personeel en patiënten, en bood als uiterlijk blijk van dankbaarheid een zeer mooie credenstafel met toebehoren aan.

Vervolgens kwam een hele rij sprekers op het podium, waarvan we vermelden: Zuster Vernimme namens de verpleegsters, Mevrouw Loomans als oudste verpleegde namens de patiënten, Dhr. v. Es namens het mannelijk personeelPaul Rijnen namens de misdienaars, Zuster van de Meyden namens de oud verpleegsters en de Eerwaarde Pater de Jong S.J. namens de vereniging van Katholieke Ziekenhuizen.

Uiteindelijk wenste ook de jubilaris zijn dank uit te spreken voor de hulde die hem zo spontaan was ten deel gevallen, voor hetgeen hij in de afgelopen 25 jaren had mogen tot stand brengen, allereerst God dankend die met Zijn zegen hem tot dit werk in staat stelde.
Onder leiding van Kapelaan Sträter zong het koor ter afwisseling verschillende liederen.

De avond werd opgeluisterd door feestelijke klanken van radio Ignatius, die de feestelijke tonen van toepasselijke muziek door het gehele gebouw bracht.
In het octaaf van het Rectorsfeest brachten de verpleegsters nog: ‘Princes Zonneglans’, een operette van G. Bleisteiner ten gehore, en de meisjes het mysteriespel van Jozef Boon: ‘Schoon slaapstertje’.

Hiermede besloot Ignatius het eerste deel van de zilveren feesten.